با نگاهی گذرا به قوانین زمان رضا شاه، بالاخص قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و اصلاحیه های بعدی آن، اثری از جرم انگاری تشویش اذهان عمومی مشاهده نمی شود! حال، مشخص نیست استاد معزز تاریخ، خسرو معتضد بر اساس چه سند و مدرکی، جرم انگاری موضوع متنازع فیه را به دوران رضا خان نسبت می دهند. شاید منظور ایشان فرمان های حکومتی ای بوده که قلدر زمان، برای سرکوب مخالفین تحت عنوان تشویش اذهان عمومی یا عناوین مشابه نسبت به اصدار آن اقدام می نمود. که البته از فحوی کلام استاد چنین موضوعی قابل استنباط نمی باشد؛ که اگر هم باشد به عنوان قانون مدون قابل ردیابی تاریخی و بررسی علمی نخواهد بود؛ که در واقع به علت سیستم توتالیتر رضا خانی نمی توان فرمان های سلطنتی را با آنچه در قوانین مجازات اسلامی مصوب شده به صورت تمام و کمال، شبیه سازی کرد؛ که صد البته هم از نظر شیوه تصویب و هم از لحاظ محتوی، مضامین قوانین متفاوت خواهد بود.

با عنایت به دعوی فیمابین حلقه مشایی و احمدی نژاد با سخنگوی قوه محترم قضائیه در مورد جرم تشویش اذهان عمومی، در آینده تحلیل مختصری از این جرم، ارائه خواهیم داد. ان شا الله، وسلام.

  حقوق کیفری