سالهاست که کشور از معضل سوء مدیریت رنج می برد. صرف نظر از مشکلات ساختاری و سیستمی مدیریتی، رانت، رشوه،...

ادامه مطلب

  اجتماعی